Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing nieruchomości

Millennium Leasing jako jedna z nielicznych firm na rynku specjalizuje się w leasingu nieruchomości. Od prawie 10 lat oferujemy naszym potencjalnym jak i obecnym klientom finansowanie wszelkich obiektówhandlowych, biurowych oraz budynków przemysłowych.

Z roku na rok udział naszej spółki w rynku leasingu nieruchomości rośnie. Dzięki ofercie dostosowanej do potrzeb rynku, profesjonalnej obsłudze wysoko wykwalifikowanych doradców leasingowych oraz sprawnej procedurze akceptacji jesteśmy jedną z czołowych firm w leasingu nieruchomości.


Schemat leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości a kredyt bankowy

Leasing nieruchomości jest alternatywną do kredytu bankowego formą finansowania, która pozwala między innymi na:

 • wykorzystanie tarczy podatkowej dzięki możliwości zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów i skrócenia okresu amortyzacji.
 • sfinansowanie innych inwestycji dzięki uwolnieniu środków finansowych, „zamrożonych” w nieruchomościach (poprawa płynności Korzystającego),
 • uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości w okresie trwania umowy leasingu,
 • efektywniejsze wykorzystanie majątku,
 • poprawę wyników finansowych Korzystającego (leasing zwrotny),
 • pozyskanie nieruchomości przy minimalnym udziale własnym,korzystne refinansowanie istniejących obciążeń finansowych,
 • osiągnięcie wymiernych korzyści wynikających z optymalizacji kosztów,
Korzyści te Korzystający uzyskuje przy zachowaniu prawa posiadania nieruchomości (leasing zwrotny) i możliwości jej aktywnego zarządzania (komercjalizacja, ponoszenie nakładów inwestycyjnych), a następnie jej nabycia na wcześniej ustalonych warunkach.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień) . Przy leasingu operacyjnym wszystkie raty wynagrodzenia z punktu widzenia podatkowego stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy) co wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania u Korzystającego.Grunt nie podlega amortyzacji, nie jest przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego lub dzierżawy gruntu.
Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:
 • Umowa zawarta na czas oznaczony - minimalny okres leasingu 10 lat.
 • Minimalna cena wykupu po upływie 10 letniego okresu leasingu wynosi 46% ceny zakupu określonej w umowie sprzedaży (naniesienia).
 • Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego
 • Koszt uzyskania przychodów stanowią: pierwsza rata ( OW ) , prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji.
 • VAT (22%) naliczony-płatny łącznie z ratami leasingowymi.

Leasing finansowy

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia z punktu widzenia podatkowego jest kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy).

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

 • Umowa zawarta na czas określony, brak jest określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu.
 • Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany.
 • Koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji.
 • VAT (22%) naliczony-płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.

Leasing - definicje i aspekty podatkowe

Przedmiotem leasingu są nieruchomości zabudowane. Zależnie od posiadanego prawa do nieruchomości możliwe jest zastosowanie różnych form finansowania nieruchomości (gruntu i naniesień) w leasingu co przedstawia poniższa tabela:


Prawa Korzystającego i Finansującego są różne zależnie od wybranej formy leasingu. Podstawowe różnice dwóch form leasingu przedstawia poniższa tabela:

* wartość hipotetyczna netto jest to początkowa wartość nieruchomości pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z zastosowaniem stawki 3.

Co może być przedmiotem leasingu nieruchomości?

Przedmiotem leasingu nieruchomości mogą być:

 • budynki i lokale biurowe
 • budynki i lokale handlowe lub usługowe
 • hale magazynowe i centra logistyczne
 • magazyny – chłodnie
 • inne wybrane obiekty

W zakresie leasingu nieruchomości oferujemy:

 • wycenę nieruchomości
 • audyt prawny nieruchomości
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy
 • współpracę w zakresie przygotowania umów i niezbędnych dokumentów do zawarcia transakcji
   
partnerzy